Firmam?z 15 y?ll?k tecrbeye dayanarak Eski?ehir'de EYTA ASANSR VE KONTROL S?STEMLER? ismiyle kuruldu.Uzman personel ve teknik

donan?mlar?yla ,asansr tasar?m ,montaj ,revizyon ve periyodik bak?m faaliyetlerini ESK??EH?R ve evresinde ,Kalite YnetimSistemi

uygulamalar? ile birlikte m?teri odakl? olarak srdrmektedir.Sektrmzde kaliteden dn vermeden h?zl? ,ara?t?rmac? ve gvenilir bir

hizmet vermeyi ,m?teri mennuniyetini ve bunun sreklili?ini sa?lamay? amalayarak ilgili standartlara uygun rn ve hizmet

vermeyi ,personelin srekli e?itimi ve memnuniyetiyle retimi istenen kalitede ve zaman?nda tamamlamay? ,geli?ip ,geli?tirmeyi ve

iyile?tirmeyi,

Kendimize ilke edindik.

S?ZLER?DE MENNUN M?TER?LER?M?Z?N ARASINDA GRMEKTEN MUTLULUK DUYACA?IZ.