?n?aat Sektrnde Hedef Zirve De?il, Temeli Sa?lam Atmak

Kalk?nman?n yap? ta?lar?ndan biri olan in?aat sektrnn stlendi?i ya?amsal i?levler, en ince ayr?nt?lardan ba?layarak daima en iyiyi hedeflemeyi gerektirir. Bu dev ve zorlu endstride nc bir rol stlenen biz, gerekle?tirmi? oldu?u ilk projeden bugne, her zaman "zirve"yi hizmet anlay???n?n s?n?rlar?n? tan?mlayan temel lt olarak benimsemi?tir. a?da? dnyan?n h?zla de?i?en beklentilerine en do?ru zmlerle yan?t verirken, geli?imde, ba?ar?da, rekabette ve hizmette "zirve" ula??lmas? hedeflenen de?il, yola ?k?lan noktay? olu?turmu?tur...

Mteahhitlik, her ?eyden nce, projelerin zndeki yarat?c?l??a ba?l?l?k duymay?, sayg? gstermeyi gerektirir.

Projenin k?r?lma noktas?, onu hayalden gere?e ta??rken sergilenecek szkonusu duyarl?l?kt?r. Eyta, mteahhitli?ini gerekle?tirdi?i her projeye bu a?da? bak?? a?s?yla yakla??r; tm srelerde her emek verenin projenin zyle btnle?ti?i mkemmel bir i?birli?i ve tak?m ruhu ile al???r.

?n?aat sektrnn farkl? alanlar?nda ayn? stn uzmanl?k ve kkl deneyimle hizmet verirken, tamamlad???m?z
her yeni projenin ya?ama ve ya?am? hep daha iyiye gtrmeyi hedefleyen kurumsal birikimimize yepyeni de?erler katt???na inan?yoruz. En st dzeyde m?teri memnuniyetini hedefleyerek hizmet ula?t?rd???m?z her yeni kurum ve her yeni birey de bu de?erler zincirinin vazgeilmez bir paras? olarak aram?za kat?l?yor.
Gelece?in yeni hedeflerini birlikte gvenle kar??l?yoruz.