MONTAJ

Eyta Asansr sat???n? gerekle?tirdi?i rnlerin yan? s?ra montaj konusuna verdi?i ehemmiyet de s?n?rs?zd?r. Montaj?n? gerekle?tirdi?i asansrlere belli bir sre garanti kapsam?nda servis hizmeti vermektedir. Montaj i?lemleri uzman ekip ve mhendislerden olu?maktad?r. Olu?abilecek tm problemleri nceden hesaplayan personelimiz sorunsuz bir asansr kullan?m? iin yap?lmas? gereken tm i?lemleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir.

BAKIM

Asansrler kullan?m amac? gere?i tm gn al??an makinelerdir. Bu yzden do?ru projelendirilmemi? montaj?nda eksiklikler bulunan yada revize edilmesi gereken asansrler k?sa aral?klara ar?za vermektedirler. Asansrlerinizde s?k s?k problem ya?amak istemiyor asansrnz iin gerekli i?lemlerin yap?lmas?n? istiyorsan?z yap?lmas? gerekenleri a?a??da s?ralad?k.

PER?YOD?K BAKIM

*Montaj?n? gerekle?tirdi?imiz asansrlerde s?k s?k problem ya?anmamas?
*Modernizasyon i?lemlerini gerekle?tirdi?i asansrlerin uzun mrl kullan?mlar?
*Bak?m? stlendi?i asansrlere verdi?i 7 gn 24 saat hizmeti
*Uzman Ekibi ve Mhendisleri
*Sa?lam Alt yap?s?
ve tm asansr sektrne sa?lad??? lojistik destek ile sizlere hizmet vermekten memnun olacakt?r.

REV?ZYON

Binalardaki kurum ve kurulu?lardaki asansrler grevi gere?i 7 gn 24 saat hizmet verdikleri iin zamanla teknik mrlerini tamamlarlar. Bu sebepten dolay? asansrlerinizin iin gerekli olan modernizasyonu yapt?rman?z gerekmektedir. Modernizasyon yapt?r?lmas?n?n ba?l?ca sebepleri :

Asansr Emniyeti
Asansrnz gvenlik standartlar?nda kullanmal?s?n?z. Asansr gvenli?i ve emniyeti iin kullan?m sresi belirli olan rnlerin de?i?imi yap?lmal?d?r. Bu rnleri servis ekibimiz yapacaklar? ett al??mas? ile belirler. Genel olarak asansr kullan?m?nda de?i?tirilmesine gerek duyulan rn gruplar? a?a??daki gibidir:

Kumanda ve tahrik gruplar?:
*Kumanda tablosu
*Tahrik paketi
*Kuyu bilgi niteleri
*Kabin kablaj?
*Kuyu kablaj?

Makine motor ve reglatr:

*Makina ve fren
*Motor
*Reglatr

Emniyet sistemleri:
*Para?t sistemi
*Kabin st buat?
*Kuyu dibi acil durdurma butonu
*Kuyu ayd?nlatmas?
*Acil kabin ayd?nlatmas?

Estetik:
*Kabin kasedi
*Kat kasetleri
*Kabin dekorasyonu
*Kabin ayd?nlatmas?

Kap?lar:

*Kabin kap?s?
*Kat kap?lar?
*Kap? mekanizmalar?
*Kap? kilitleri

Asansr Elektrik Tasarrufu
Asansr kullan?m?nda elektrik en nemli masraflardan birisidir. Kullan?lan asansr modeline gre harcanan belli bir elektrik miktar? bulunmaktad?r. Asansrde bulunan rn gruplar? iin gerekli bak?mlar yap?lmad???nda asansrnz fazla g tketir bu da hem elektrik masraflar? hem de donan?msal problemler ya?anmas?na sebebiyet verir. Bu yzden elektrik tasarrufu sa?lamak ve donan?msal problemler ya?amamak iin de?i?tirilmesi gerekli olan baz? rn gruplar? kullan?l?r bunlar :

*Makine motor grubu

*Tahrik grubu
*Kumanda tablosu

Asansr Dizayn?
Asansrnzn grnmn restore etmek asansr kullan?m? haricinde bulundu?u ortama estetik de getirmektedir.
Eyta Asansrn yetkili personeli asansrnzn eskimi? grnmn yenilemek iin asansrn bulundu?u ortama en uygun tasar?m ?eklini olu?turarak gerekli grlen restorasyonlar? yapacakt?r. Asansrlerin restorasyonunda de?i?tirilmesi gereken rn gruplar?:

Kabin Dekorasyonu (Kaplama ve Aksesuarlar)
*Kat ve kabin kap?lar?
*Kat ve kabin kasetleridir
*Konfor

Asansr Konfor
Asansrnzn kullan?m?nda konforu yksek tutmak gvenlik a?s?ndan da gereklidir. Bu sebeple konforu ne kadar iyi olursa emniyeti de bir o kadar iyidir. nk asansr konforu asansrlerin elektronik ve mekanik aksamlar?yla bire bir ba?lant?l? olmas?ndan tr konforu yksek tutulan bir asansrn emniyeti de ykselir.

Asansrn konforunu yksek tutmak iin de?i?tirilmesi gereken rn gruplar?:

*Makine motor grubu
*Tahrik grubu
*Kat ve kabin kap?lar?
*Kabin dekorasyonu
*Ray ve mesnetlerin kontrol ve gerekiyorsa tekrar ayar?

Asansr Performans?
Asansr kullan?m amac?ndan dolay? srekli hizmet veren bir mekanizmad?r. Asansr elektronik aksamlar? belli bir sre sonra gerekli performans? sa?layamamaktad?r. Performans? srekli yksek tutmak ve kullan?m kolayl??? sa?lamak iin baz? rn gruplar?n? de?i?tirmek gerekir. Bunlar:

*Makine motor grubu
*Tahrik grubu
*Kumanda tablosu
*Kat ve kabin kap?lar?
*Kuyu bilgi niteleri

PROJELEND?RME

Projelendirilmesi yada revize edilmesi gereken asansrler uzman ekibimiz ve mhendislerimiz taraf?ndan proje alan?nda incelenir. ?ncelemesi yap?lan proje alan?n?n gerekli izimleri mhendislerimiz ve teknikerlerimiz taraf?ndan haz?rlan?r. Haz?rlanan izim ve dokmanlar k?sa bir zamanda gerekli departmanlara ula?t?r?l?r. Projelendirme i?lemleri m?teri iste?i ve dan??manlar?m?z taraf?ndan belirlenecek olan model ve zellikler mhendislerimiz taraf?ndan onayland?ktan sonra fiyatland?rmak iin pazarlama departman?m?za gnderilir. M?teri ile sa?lanm?? olan mutabakat sonras? mhendislerimiz izimleri tekniklere devreder ve projelendirme i?lemi sonulanm?? olur.

ZEL ZMLER

Sizin belirledi?iniz ller iin en ideal asansr uygulanamalar?n?n dzenlemesi bu sistemin sorunsuz ve teknik ?artlara uygun halde yerine getirilmesi sa?lanmaktad?r.

RET?M
Eyta Asansr pano imalat? ve revizyon kutusu imalat? da gerekle?tirmektedir.Eyta Asansrn imal etti?i panolar ve revizyon kutular? sektrn nde gelen kurulu?lar? taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Eyta Asansr imalat?n? gerekle?tirdi?i rnlerin tamam?n? kendi imkanlar? ve kendi atlyesinde gerekle?tirmektedir. Eyta Asansr imalat?n? gerekle?tirdi?i rnlerin yan? s?ra kendi m?terilerine ve birok asansr kurulu?una yard?mc? ekipmanlar retmektedir. Eyta Asansr retim alan?nda ISO 9001 ?artlar?n? yerine getiren say?l? kurulu?lardand?r.