Asansr sistemleri temelde belli bir prosesi uygulayan makineler olarak tan?mlanabilir. S?radan bir asansr kullan?c?s?n?n grmedi?i asansr kumanda panosu da bu tm makine sisteminin g beslemesini yapan, btn al??ma ad?mlar?n? an ve an kontrol eden, tm emniyetlerini sa?layan beyni ve g kayna??d?r.


1- VVVF SRCL ASANSR KUMANDA PANOLARI

VVVF ( Variable Voltage Variable Frequency - de?i?ken voltaj ve frekans ) srcler g elektroni?i teknolojilerinin geli?mesiyle ortaya ?km?? ve geti?imiz y?llar iinde giderek artan bir h?zla yayg?nla?arak eski teknoloji tek h?zl? ve ift h?zl? sistemlerin yerini alm??t?r. Gnmzde icra edilen projelerin byk o?unlu?unda motor srlmnn vvvf srcler taraf?ndan gerekle?tirilmesi maddesi ?artnamelerde yer almaktad?r. Bu sistemin tek h?zl? veya ift h?zl? sistemlere gre say?s?z avantajlar? vard?r. rne?in ; % 40a varan elektrik tasarrufu, ok daha fazla konfor, ok daha yksek h?zlara ?kabilme vb. gibi zellikler nitelikli binalardaki asansrlerde bu sistemi vazgeilmez yap?yor.

VVVF kontroll asansrler d?k seyir mesafesi, h?z ve ta??ma kapasitelerinde a?k evrim olarak imal edilebilirler, ancak motor milinden enkoder vas?tas?yla geri besleme al?narak kurulan kapal? evrim sistemler asansr kontrolnde katlarda milimetrik duru? ve ykten ba??ms?z olarak her ?artta maksimum konfor sa?layabildikleri iin genelde daha ok tercih edilirler.


2- MAK?NE DA?RES?Z ASANSR KUMANDA PANOLARI

Asansr kurulumunda yeni trend olan makine dairesiz asansr sistemleri geli?mi? lkelerde sratle yayg?nla?m?? ve lkemizde de pazardaki pay?n? artt?rmaya ba?lam??t?r. Makine dairesiz asansrlerin geleneksel asansrlerden temel fark? tahrik motorlar?n?n gemi?te hemen her uygulamada kullan?lan asenkron motor yerine senkron motor olarak seilmesidir. Bu temel de?i?iklik kumanda sistemini vvvf kontroll kapal? evrim srcl olarak semeyi zorunlu k?lmaktad?r. Ayr?ca geleneksel asansrlerde mevcut olan makine dairesinin olmamas? kumanda panosunun ergonomik olarak imal edilip asansrn en st durak kap?s? yan? vb. bir yere monte edilebilir ?ekilde tketiciye sunulmas?n? gerektirmektedir.


3- H?DROL?K TAHR?KL? ASANSR KUMANDA PANOLARI


Hidrolik asansrler baz? uygulamalarda farkl? zelliklerinden dolay? makine tahrikli asansrlere tercih edilirler. Her ne kadar h?zlar? makine tahrikli asansrlere gre ok d?k, elektrik tketimleri de daha yksek olsa da yap?lar?ndan tr baz? mimarilerde tercih edilmek durumundad?rlar.
Hidrolik kumanda panolar? hidrolik sistemleri optimum ?ekilde srecek zellik de 3 de?i?ik motor srme tekni?iyle imal edilirler. Bu teknikler motor gc, asansr seyir h?z? ve konfor beklentilerine gre direkt srme, y?ld?z- gen, soft starter ile srme ?eklinde zetlenebilir. Hidrolik asansr kontrolnde motor srme tekni?i ve hidrolik asansr valflerinin kontrol ?ekli projeye ve hidrolik nite tipine gre dizayn edilmelidir.


4- ?FT HIZ MOTOR TAHR?KL? ASANSR KUMANDA PANOLARI

ift h?zl? asansrlerde basit on-off motor kontrolnn biraz daha geli?mi? biimi olan ift h?zl? motor kontrol tekni?i kullan?l?r. ift h?zl? asansr motorunda farkl? kutup say?lar? olan 2 adet sarg? bulunur. Bu sarg?lardan birincisi asansrn seyrinde ikincisi ise kata yana?mada enerjilendirilir. Bu sistemde ama kontaktrler vas?tas?yla basit bir anahtarlama yap?larak katta duru?lar?n tek h?zl? asansrlere gre biraz daha konforlu olmas?n? sa?lamakt?r. Ancak bu sistem de ok yksek demeraj ak?mlar?na ve asansr kabininde sars?nt?lara sebep oldu?u iin art?k pek tercih edilmemektedir. Gnmzde ift h?zl? panolar genelde d?k katl?, d?k yk kapasiteli ve d?k h?zl? ekonomik asansrlerde tercih edilmektedir. ok yksek motor glerinde sebep oldu?u yksek demeraj ak?mlar? yznden ?ebekeyi bozdu?u iin kullan?lmamas? ve yerine srcl sistemin tercih edilmesi gerekmektedir.


5- TEK HIZLI ASANSR KUMANDA PANOLARI

Tek h?zl? asansrler tahrik motorunun kontaktr vas?tas? ile on-off al??t?r?lmas? ile kontrol edilir. ok basit bir sistem olup sistemden herhangi bir enerji verimlili?i ve konfor beklenmemelidir. Gnmzde genelde sadece yemek asansr, ofis dosya asansr gibi ok basit uygulamalarda kullan?lmaktad?rlar.Tek h?zl? kumanda sistemleri konfor ynnden ok zay?f bir sistem oldu?u iin insan asansrlerinde hemen hemen hi kullan?lmamaktad?rlar.