Asansrler kullan?m amac? gere?i tm gn al??an makinelerdir. Bu yzden do?ru projelendirilmemi? montaj?nda eksiklikler bulunan yada revize edilmesi gereken asansrler k?sa aral?klara ar?za vermektedirler. Asansrlerinizde s?k s?k problem ya?amak istemiyor asansrnz iin gerekli i?lemlerin yap?lmas?n? istiyorsan?z yap?lmas? gerekenleri a?a??da s?ralad?k.

PER?YOD?K BAKIM

 • Montaj?n? gerekle?tirdi?imiz asansrlerde s?k s?k problem ya?anmamas?
 • Modernizasyon i?lemlerini gerekle?tirdi?i asansrlerin uzun mrl kullan?mlar?
 • Bak?m? stlendi?i asansrlere verdi?i 7 gn 24 saat hizmeti
 • Uzman Ekibi ve Mhendisleri
 • Sa?lam Alt yap?s?

ve tm asansr sektrne sa?lad??? lojistik destek ile sizlere hizmet vermekten memnun olacakt?r.

Asansr Elektrik Tasarrufu

Asansr kullan?m?nda elektrik en nemli masraflardan birisidir. Kullan?lan asansr modeline gre harcanan belli bir elektrik miktar? bulunmaktad?r. Asansrde bulunan rn gruplar? iin gerekli bak?mlar yap?lmad???nda asansrnz fazla g tketir bu da hem elektrik masraflar? hem de donan?msal problemler ya?anmas?na sebebiyet verir. Bu yzden elektrik tasarrufu sa?lamak ve donan?msal problemler ya?amamak iin de?i?tirilmesi gerekli olan baz? rn gruplar? kullan?l?r bunlar :

 • Makine motor grubu
 • Tahrik grubu
 • Kumanda tablosu

Asansr Dizayn?

Asansrnzn grnmn restore etmek asansr kullan?m? haricinde bulundu?u ortama estetik de getirmektedir.
Eyta Asansrn yetkili personeli asansrnzn eskimi? grnmn yenilemek iin asansrn bulundu?u ortama en uygun tasar?m ?eklini olu?turarak gerekli grlen restorasyonlar? yapacakt?r. Asansrlerin restorasyonunda de?i?tirilmesi gereken rn gruplar?:

Kabin Dekorasyonu (Kaplama ve Aksesuarlar)

 • Kat ve kabin kap?lar?
 • Kat ve kabin kasetleridir
 • Konfor