Binalardaki kurum ve kurulu?lardaki asansrler grevi gere?i 7 gn 24 saat hizmet verdikleri iin zamanla teknik mrlerini tamamlarlar. Bu sebepten dolay? asansrlerinizin iin gerekli olan modernizasyonu yapt?rman?z gerekmektedir. Modernizasyon yapt?r?lmas?n?n ba?l?ca sebepleri :

Asansr Konfor

Asansrnzn kullan?m?nda konforu yksek tutmak gvenlik a?s?ndan da gereklidir. Bu sebeple konforu ne kadar iyi olursa emniyeti de bir o kadar iyidir. nk asansr konforu asansrlerin elektronik ve mekanik aksamlar?yla bire bir ba?lant?l? olmas?ndan tr konforu yksek tutulan bir asansrn emniyeti de ykselir.

Asansrn konforunu yksek tutmak iin de?i?tirilmesi gereken rn gruplar?:

  • Makine motor grubu
  • Tahrik grubu
  • Kat ve kabin kap?lar?
  • Kabin dekorasyonu
  • Ray ve mesnetlerin kontrol ve gerekiyorsa tekrar ayar?

Asansr Performans?

Asansr kullan?m amac?ndan dolay? srekli hizmet veren bir mekanizmad?r. Asansr elektronik aksamlar? belli bir sre sonra gerekli performans? sa?layamamaktad?r. Performans? srekli yksek tutmak ve kullan?m kolayl??? sa?lamak iin baz? rn gruplar?n? de?i?tirmek gerekir. Bunlar:

  • Makine motor grubu
  • Tahrik grubu
  • Kumanda tablosu
  • Kat ve kabin kap?lar?
  • Kuyu bilgi niteleri

PROJELEND?RME

Projelendirilmesi yada revize edilmesi gereken asansrler uzman ekibimiz ve mhendislerimiz taraf?ndan proje alan?nda incelenir. ?ncelemesi yap?lan proje alan?n?n gerekli izimleri mhendislerimiz ve teknikerlerimiz taraf?ndan haz?rlan?r. Haz?rlanan izim ve dokmanlar k?sa bir zamanda gerekli departmanlara ula?t?r?l?r. Projelendirme i?lemleri m?teri iste?i ve dan??manlar?m?z taraf?ndan belirlenecek olan model ve zellikler mhendislerimiz taraf?ndan onayland?ktan sonra fiyatland?rmak iin pazarlama departman?m?za gnderilir. M?teri ile sa?lanm?? olan mutabakat sonras? mhendislerimiz izimleri tekniklere devreder ve projelendirme i?lemi sonulanm?? olur.

ZEL ZMLER

Sizin belirledi?iniz ller iin en ideal asansr uygulanamalar?n?n dzenlemesi bu sistemin sorunsuz ve teknik ?artlara uygun halde yerine getirilmesi sa?lanmaktad?r.

RET?M

Eyta Asansr pano imalat? ve revizyon kutusu imalat? da gerekle?tirmektedir.Eyta Asansrn imal etti?i panolar ve revizyon kutular? sektrn nde gelen kurulu?lar? taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Eyta Asansr imalat?n? gerekle?tirdi?i rnlerin tamam?n? kendi imkanlar? ve kendi atlyesinde gerekle?tirmektedir. Eyta Asansr imalat?n? gerekle?tirdi?i rnlerin yan? s?ra kendi m?terilerine ve birok asansr kurulu?una yard?mc? ekipmanlar retmektedir. Eyta Asansr retim alan?nda ISO 9001 ?artlar?n? yerine getiren say?l? kurulu?lardand?r.