31 Ocak 2007 Tarihli Resmi Gazete

Say?: 26420

Sanayi ve Ticaret Bakanl???ndan:

ASANSR YNETMEL???

(95/16/AT)


B?R?NC? BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar

Ama

MADDE 1

(1) Bu Ynetmeli?in amac?; insanlar?n, insan ve yklerin veya sadece yklerin ta??nmas?nda kullan?lan asansrler ve bunlara ait gvenlik aksamlar?n?n piyasaya arz edilmeden nce kar??lamalar? gereken temel sa?l?k ve gvenlik gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Ynetmelik;

a) Binalarda ve in?aatlarda srekli olarak kullan?lan asansrleri ve bu asansrlerde kullan?lacak, bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek IV)te listelenmi? olan gvenlik aksamlar?n?,

b) Makasl? asansrler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansrleri,

kapsar.

(2) Bu Ynetmelik;

a) Asansrler iin bu Ynetmelikte belirtilen risklerin tamam? veya bir blm ba?ka ynetmeliklerin kapsam?na giriyorsa, sz konusu ynetmeliklerin yrrl?e giri? tarihinden nceki asansrleri,

b) Kamu veya zel sektr taraf?ndan insan ta??mac?l???na ynelik olarak, demir yolu hatt?nda halatla ekilen vagonlar dahil, kablolu ta??ma sistemlerini,

c) Askeri veya polisiye amalar iin zel olarak tasarlanm?? ve imal edilmi? asansrleri,

) Maden oca?? vinlerini,

d) Sahne asansrlerini,

e) Ta??t aralar?na monte edilmi? asansrleri,

f) Makinelere ba?l? ve sadece al??ma yerine giri? amal? asansrleri,

g) Di?li rayda al??an trenleri,

?) ?nsan veya insan ve yklerin ta??nmas? amal? in?aat ?antiyelerinde kullan?lan asansrleri,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Ynetmelik;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 say?l? rnlere ?li?kin Teknik Mevzuat?n Haz?rlanmas? ve Uygulanmas?na Dair Kanuna dayan?larak,

b) Avrupa Birli?inin 95/16/EC say?l? direktifine paralel olarak,

haz?rlanm??t?r.

Tan?mlar

MADDE 4

(1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Asansr: Belirli seviyelerde hizmet veren, sabit ve yataya 15 dereceden fazla bir a? olu?turan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup;

1) ?nsanlar?n,

2) ?nsan ve yklerin,

3) Kabine ula??labiliyorsa, yani bir ki?i kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin iinde bulunan veya kabin iindeki ki?inin eri?im mesafesinde yer alan kumandalarla tehiz edilmi? ise, sadece yklerin,ta??nmas?na ynelik bir tertibat?,

b) Asansr monte eden: Asansrlerin tasar?m, imalat, montaj ve piyasaya arz?ndan sorumlu olan, asansre CE uygunluk i?aretini ili?tiren ve AT uygunluk beyan? dzenleyen zel veya tzel ki?iyi,

c) Asansrn piyasaya arz?: Asansr monte edenin, asansr kullan?c?ya ilk olarak haz?r hale getirmesini,

) Bakanl?k: Sanayi ve Ticaret Bakanl???n?,

d) Gvenlik aksam?: Bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek IV)te listelenmi? olan aksamlar?,

e) Gvenlik aksam? imalat?s?: Gvenlik aksam?n?n tasar?m ve imalat?ndan sorumlu olan, gvenlik aksam?na CE uygunluk i?aretini ili?tiren ve AT uygunluk beyan? dzenleyen zel veya tzel ki?iyi,

f) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

g) Model asansr: Teknik dosyas?nda, objektif de?erler ile tan?mlanan ve benzer gvenlik aksam?n? kullanan model asansre uygun olarak imal edilen asansrlerin temel gvenlik gereklerinin nas?l kar??lanaca??n?n gsterildi?i; model asansr ile model asansrn tipleri olan asansrlerin paralar?n? olu?turan asansrler aras?nda izin verilen tm varyasyonlar?n, maksimum ve minimum de?erleri ile birlikte teknik dosyada a?ka gsterildi?i; temel gvenlik gereklerini sa?lamak bak?m?ndan muhtelif ekipman?n benzerli?inin hesaplama ve/veya tasar?m planlar? ile gsterilebildi?i numune asansr,

?) Mste?arl?k: D?? Ticaret Mste?arl???n?,

ifade eder.

?K?NC? BLM

Temel Gvenlik Gerekleri ve Standartlar

Temel gvenlik gerekleri

MADDE 5

(1) Bu Ynetmelik kapsam?na giren asansrler, bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek I)de belirtilen temel sa?l?k ve gvenlik gereklerini yerine getirmek zorundad?r.

(2) Bu Ynetmelik kapsam?ndaki gvenlik aksamlar?, bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek I)de belirtilen temel sa?l?k ve gvenlik gereklerini kar??lamalar? veya monte edildikleri asansrn bu gereklilikleri kar??lamalar?n? sa?lamal?d?r.

Standartlar

MADDE 6

(1) Uyumla?t?r?lm?? bir Avrupa standard?n?n bir veya daha fazla sa?l?k ve gvenlik gere?ini kapsamas? durumunda,

a) Bu standarda uygun monte edilmi? asansrlerin bu Ynetmeli?in 5 inci maddesindeki ilgili temel gereklere uygun oldu?u,

b) Bu standarda uygun olarak imal edilmi? gvenlik aksamlar?n?n, gerekti?i ?ekilde monte edilmeleri bak?m?ndan asansrlerle ilgili temel gereklere uygunlu?u sa?lad?klar?,

kabul edilir.

(2) Bakanl?k, uyumla?t?r?lm?? ulusal standartlar?n isim ve numaralar?n? Resm Gazetede yay?mlat?r ve bu bilgileri Mste?arl?k arac?l??? ile Komisyona bildirir.

(3) Uyumla?t?r?lm?? standartlar?n bulunmad??? durumda Bakanl?k, bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek I)deki temel sa?l?k ve gvenlik gereklerinin do?ru uygulanmas? iin nemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik zellikler hakk?nda, ilgili taraflar?n bilgilendirilmesi iin gerekli nlemleri al?r.

(4) Uyumla?t?r?lm?? standartlar?n 5 inci maddede belirtilen ilgili gerekleri tamamen sa?lamad???n?n Bakanl?ka tespit edilmesi durumunda, konu Mste?arl?k arac?l??? ile derhal Komisyona bildirilir. Komisyonun konuyu de?erlendirilmesi sonucunda Bakanl?ka yap?lan tespitin do?ru oldu?una karar verilerek bu durumun Avrupa Birli?i Resm Gazetesinde ilan edilmesi halinde Bakanl?k, uyumla?t?r?lm?? Avrupa standard?na kar??l?k geldi?i kabul edilen uyumla?t?r?lm?? ulusal standard? yrrlkten kald?r?r.

(5) Uyumla?t?r?lm?? ulusal standartlar? haz?rlama ve izleme srecinde sosyal taraflara ulusal seviyede etkin olma imkn? vermek iin Bakanl?ka gereken nlemler al?n?r.

NC BLM

Uygunluk De?erlendirme ??lemleri ve CE Uygunluk ??areti

Uygunluk de?erlendirme i?lemleri

MADDE 7

(1) Gvenlik aksamlar? ve asansrler iin uygunluk de?erlendirme i?lemlerinde a?a??daki hususlar yerine getirilir.

a) Gvenlik aksam? imalat?s?n?n veya Trkiye'de yerle?ik yetkili temsilcisinin, bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek IV)'te belirtilen gvenlik aksamlar?n?n piyasaya arz?ndan nce;

1) Gvenlik aksam? modelinin bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek V)'e uygun olarak AT tip incelemesine ve bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek XI)'e uygun olarak onaylanm?? kurulu? taraf?ndan yap?lacak imalat denetimine sunulmas?,

2) Gvenlik aksam? modelinin bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek V)'e uygun olarak AT tip incelemesine sunulmas? ve bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek VIII)'e uygun olarak imalat denetimine ynelik bir kalite gvence sistemi i?letilmesi,

3) Bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek IX)'a uygun olarak tam kalite gvence sistemi i?letilmesi,usullerinden birisini seerek uygunluk de?erlendirmesine tabi tutmas?,

4) Seilen uygunluk de?erlendirmesi usulne gre bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek VIII), (Ek IX) veya (Ek XI)'den ilgili olanda verilen ?artlar? dikkate alarak, her gvenlik aksam?na CE uygunluk i?aretini ili?tirmesi ve her aksam iin bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek II)'de listelenen bilgiyi ieren AT Uygunluk Beyan?n? dzenlemesi,gerekmektedir.

5) Gvenlik aksam? imalat?s? veya Trkiye'de yerle?ik yetkili temsilcisi, AT Uygunluk Beyan?n?n bir kopyas?n? gvenlik aksam?n?n son imalat tarihinden itibaren 10 y?l sreyle muhafaza etmelidir.

b) Bir asansrn piyasaya arz?ndan nce, a?a??daki alt bentlerde belirtilen i?lemlerden birinden gemesi gerekmektedir.

1) Asansr, bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek V)'te belirtilen AT tip incelemesinden geen bir asansre uygun olarak tasar?mlanm??sa; bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek VI)'da belirtilen son muayene ya da bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek XII) veya (Ek XIV)'te belirtilen kalite gvence sistemi uygulanarak, imal ve monte edilir ve deneyleri yap?l?r; bununla birlikte, ayn? asansr zerinde bir yandan tasar?m ve imal a?amalar? yap?l?rken di?er yandan montaj ve deney a?amalar?na ynelik i?lemler de yap?labilir.

2) Asansr, bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek V)'te belirtilen AT tip incelemesinden geen bir model asansre uygun olarak tasar?mlanm??sa; bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek VI)'da belirtilen son muayene ya da bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek XII) veya (Ek XIV)'te belirtilen kalite gvence sistemi uygulanarak imal ve monte edilir ve deneyleri yap?l?r.

3) Asansr, bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek XIII)'e uygun bir kalite gvence sistemi uygulanan ve uyumla?t?r?lm?? standartlara tam olarak uygun olmayan ve bu nedenle beraberinde bir tasar?m incelemesi yer alan bir asansre gre tasar?mlanm?? ise, buna ek olarak bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek VI)'da belirtilen son muayene ya da (Ek XII) veya (Ek XIV)'te belirtilen kalite gvence sistemi uygulanarak imal ve monte edilir ve deneyleri yap?l?r.

4) Asansre bir onaylanm?? kurulu? taraf?ndan bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek X)'da belirtilen birim do?rulama i?lemi uygulan?r.

5) Asansr, bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek XIII)'e gre kalite gvence sistemine tabi olmakla birlikte, tasar?m, ilgili uyumla?t?r?lm?? standartlara tamamen uygun de?ilse, ek olarak tasar?m incelemesi yap?l?r.

(2) Bu maddenin birinci f?kras?n?n (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaral? alt bentlerinde dzenlenen durumlarda tasar?mdan sorumlu ki?i, imalat i?leminden, montajdan ve deneyden sorumlu ki?iye mutlak gvenlikle al??abilmesi iin gereken tm belge ve bilgiyi sa?lamak zorundad?r.

(3) Asansr monte eden, bu maddenin birinci f?kras?n?n (b) bendinde sz edilen btn durumlarda, seilen uygunluk de?erlendirmesi usulne gre bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek VI), (Ek X), (Ek XII), (Ek XIII) veya (Ek XIV)'ten ilgili olanda verilen ?artlar? dikkate alarak, asansre CE uygunluk i?aretini ili?tirir, asansr iin (Ek II)'de listelenen bilgiyi ieren bir AT uygunluk beyan? dzenler ve asansrn piyasaya arz tarihinden itibaren 10 y?l sreyle AT uygunluk beyan?n?n bir kopyas?n? muhafaza eder.

(4) Komisyonun, Avrupa Birli?i yesi lkelerin ve di?er onaylanm?? kurulu?larca istenmesi halinde, Bakanl?k uygunluk beyan?n?n ve son muayeneye ili?kin deney raporlar?n?n bir kopyas?n? asansr monte eden firmadan talep edebilir.

(5) Asansr veya gvenlik aksamlar?n?n CE uygunluk i?aretinin ili?tirilmesi ve sair hususlarda ba?ka ynetmeliklerin de kapsam?na girmesi durumunda, CE uygunluk i?areti ili?tirilmesi asansrn ve gvenlik aksam?n?n sz konusu ba?ka ynetmeliklere de uygun oldu?unu gsterir.

(6) Bununla birlikte, bu maddenin be?inci f?kras?nda bahsedilen ynetmeliklerden bir veya birden fazlas?n?n monte edene veya imalat?ya gei? dnemi boyunca hangi dzenlemeyi uygulayaca??n? seme izni vermesi durumunda, CE uygunluk i?areti, sadece asansr monte eden veya gvenlik aksam? imalat?s? taraf?ndan uygulanacak ynetmeliklere uygunlu?u gsterir. Bu durumda uygulanan ynetmeliklerin Resm Gazete'de yay?mland??? ?ekliyle ynetmeliklerce talep edilen ve asansr veya gvenlik aksam?n?n beraberinde bulunan belge, tebli? veya talimatnamelerde yer almal?d?r.

CE uygunluk i?areti

MADDE 8

(1) CE uygunluk i?aretinin ?ekli bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek III)'te gsterilmi?tir. CE uygunluk i?aretinin ili?tirilmesinde ve kullan?lmas?nda 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 say?l? Bakanlar Kurulu Karar? ile yrrl?e konulan "CE" Uygunluk ??aretinin rne ?li?tirilmesine ve Kullan?lmas?na Dair Ynetmeli?in 5 inci maddesi hkmleri uygulan?r.

(2) CE uygunluk i?areti,

a) Bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek I)'deki 5 inci paragraftaki dzenlemelere uygun olarak, her asansr kabinine a?ka ve grlebilir ?ekilde,

b) Bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek IV)'te listelenen gvenlik aksamlar?n?n her birine, e?er bu mmkn de?ilse gvenlik aksam?na ayr?lmayacak biimde tak?lan bir etiketin zerine,

ili?tirilir.

(3) nc ki?ileri CE uygunluk i?aretinin anlam? ve ?ekli a?s?ndan yan?ltacak i?aretlerin asansrlere veya gvenlik aksamlar?na ili?tirilmesi yasakt?r. CE uygunluk i?aretinin grnebilirli?ini ve okunabilirli?ini azaltmamas? ?art?yla, ba?ka bir i?aret de asansrlere veya gvenlik aksamlar?na ili?tirilebilir.

(4) Asansr monte edenin veya gvenlik aksam? imalat?s?n?n veya bunlar?n Trkiye'de yerle?ik yetkili temsilcisinin, bu Ynetmeli?in getirdi?i ykmllklere uymamas? durumunda, asansr veya gvenlik aksam?n? piyasaya arz eden ki?i, bu ykmllklerden sorumludur. Ayn? ykmllkler, asansr ya da gvenlik aksam?n? kendi kullan?m? iin imal edenler iin de geerlidir.

CE uygunluk i?aretinin usulsz kullan?m?

MADDE 9

(1) Bu Ynetmeli?in 13 nc maddesinin hkmleri sakl? kalmak kayd?yla;

a) Bakanl???n CE uygunluk i?aretinin uygun olmayan bir ?ekilde ili?tirildi?ini tespit etmesi durumunda, asansr monte eden asansr firmas? veya gvenlik aksam?n?n imalat?s? veya Trkiye'de yerle?ik yetkili temsilcisi, asansrn veya gvenlik aksam?n?n CE uygunluk i?aretiyle ilgili hkmlere uygun olmas?n? sa?lamakla ve yap?lan bu ihlali sona erdirmekle ykmldr.

b) Uygunsuzluk devam ediyorsa, Bakanl?k kanunlarla kendisine verilen yetkiler erevesinde, sz konusu gvenlik aksam?n?n piyasaya arz?n?n k?s?tlanmas?na veya yasaklanmas?na veya piyasadan ekilmesine ve asansrn kullan?m?n?n yasaklanmas?na ili?kin tm nlemleri al?r.

(2) Bakanl?k, bu durumu ve yap?lan i?lemleri Mste?arl?k arac?l??? ile Komisyona ve Avrupa Birli?i yesi lkelere bildirir.

DRDNC BLM

Piyasaya Arz, Piyasa Gzetimi ve Denetimi

Piyasaya arz

MADDE 10

(1) Bakanl?k;

a) Bu Ynetmelik kapsam?ndaki asansrlerin ancak gerekti?i ?ekilde monte edilip bak?m? yap?ld???nda ve amac?na uygun olarak kullan?ld?klar?nda, ki?ilerin sa?l?k ve gvenli?ini ya da uygun oldu?unda mallar?n gvenli?ini tehlikeye d?rmemeleri halinde,

b) Bu Ynetmelik kapsam?ndaki gvenlik aksamlar?n?n ise ancak, tak?lacak olduklar? asansrlere gerekti?i ?ekilde monte edilip bak?m? yap?ld???nda ve amac?na uygun olarak kullan?ld?klar?nda, ki?ilerin sa?l?k ve gvenli?ini ya da uygun oldu?unda mallar?n gvenli?ini tehlikeye d?rmemeleri halinde,

piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalar?n? sa?layacak gerekli btn tedbirleri al?r.

(2) Di?er mevzuat hkmleri sakl? kalmak kayd?yla, bu Ynetmeli?e uygun asansrlerin ve/veya gvenlik aksamlar?n?n piyasaya arz edilmeleri veya hizmete konulmalar? yasaklanmaz, s?n?rlanmaz veya engellenmez.

(3) Di?er mevzuat hkmleri sakl? kalmak kayd?yla, imalat?s?n?n veya Trkiye'de yerle?ik yetkili temsilcisinin beyan?na dayanarak bu Ynetmelik kapsam?ndaki asansrlere tak?lmas? d?nlen aksamlar?n piyasaya arz? yasaklanmaz, s?n?rlanmaz veya engellenmez.

(4) CE uygunluk i?aretini ta??yan ve beraberinde bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek II)'de belirtilen AT Uygunluk Beyan? bulunan asansrlerin ve gvenlik aksamlar?n?n bu Ynetmeli?in 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk de?erlendirme i?lemleri de dahil olmak zere, bu Ynetmeli?in tm hkmlerine uydu?u kabul edilir.

(5) Bu Ynetmelik hkmlerine uygun olmayan asansrlerin veya gvenlik aksamlar?n?n, asansr monte eden firma veya gvenlik aksamlar?n?n imalat?s? veya bunlar?n Trkiye'de yerle?ik yetkili temsilcileri taraf?ndan uygun hale getirilene kadar sat??a sunulmayaca??n?n kolayl?kla grnr bir i?aretle a?ka belirtilmesi kayd?yla, ticaret fuarlar?nda, sergilerde, gsterilerde ve benzeri durumlarda sergilenmesi engellenmez. Gsteriler s?ras?nda, ki?ilerin korunmas? iin yeterli gvenlik tedbirleri al?nmal?d?r.

Piyasa gzetimi ve denetimi

MADDE 11

(1) Bu Ynetmelik kapsam?na giren asansrler ve gvenlik aksamlar?n?n piyasa gzetimi ve denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 say?l? Bakanlar Kurulu Karar? ile yrrl?e konulan rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmelik ile 9/5/2003 tarihli ve 25103 say?l? Resm Gazete'de yay?mlanan Sanayi ve Ticaret Bakanl??? Taraf?ndan Gerekle?tirilecek Piyasa Gzetimi ve Denetimine ?li?kin Usul ve Esaslar Hakk?nda Ynetmelik hkmlerine gre Bakanl?k taraf?ndan yap?l?r.

BE??NC? BLM

Onaylanm?? Kurulu?

Onaylanm?? kurulu?

MADDE 12

(1) Bakanl?k, bu Ynetmeli?in 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk de?erlendirme i?lemlerinde faaliyet gsterecek onaylanm?? kurulu?lar?n tespitini, tayinini, bildirimini ve statlerinin kald?r?lmas?n? 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 say?l? Bakanlar Kurulu Karar? ile yrrl?e konulan Uygunluk De?erlendirme Kurulu?lar? ile Onaylanm?? Kurulu?lara Dair Ynetmelik ve 21/5/2003 tarihli ve 25114 say?l? Resm Gazete'de yay?mlanan Asansr Ynetmeli?i Uygulamalar? ?in Onaylanm?? Kurulu? Grevlendirilmesinde Esas Al?nan Temel Kriterlere Dair Tebli?de belirtilen hkmler ve bu Ynetmeli?in ekinde yer alan (Ek VII)'de belirtilen asgari ltlere gre gerekle?tirir. ?lgili uyumla?t?r?lm?? ulusal standartlar?n dzenledi?i temel ltlere uyan bir onaylanm?? kurulu?un (Ek VII)'nin gereklerine de uydu?u kabul edilir.


ALTINCI BLM

Tedbirler

Tedbirler

MADDE 13

(1) Asansrler ve gvenlik aksamlar?n?n temel sa?l?k ve gvenlik gereklerini yerine getirmelerine ili?kin tedbirler ile usulsz i?aret kullan?m?na kar?? al?nan tedbirler a?a??da belirtilmi?tir.

a) Bakanl?k, bu Ynetmeli?e uygun olarak imal edilip CE uygunluk i?areti ta??yan ve amac?na uygun olarak kullan?lan bir asansrn veya gvenlik aksam?n?n ki?ilerin ve yerine gre mallar?n gvenli?ini tehlikeye atabilece?ini tespit ederse, asansrn veya gvenlik aksam?n?n piyasadan toplanmas? veya toplat?lmas?, piyasaya arz?n?n veya hizmete konulmas?n?n engellenmesi veya serbest dola??m?n?n k?s?tlanmas? iin kanunlarca kendisine verilen yetkiler dahilinde, btn tedbirleri al?r. Bakanl?k bu tip bir tedbir karar?n?n gerekesiyle birlikte, zellikle bu durumun;

1) Bu Ynetmeli?in 5 inci maddesinde belirtilen temel gvenlik gereklerinin kar??lanmamas?,

2) Bu Ynetmeli?in 6 nc? maddesinde bahsedilen standartlar?n yanl?? uygulanmas?,

3) Bu Ynetmeli?in 6 nc? maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklikler,

nedeniyle ortaya ?k?p ?kmad???n? Mste?arl?k arac?l??? ile Komisyona derhal bildirir.

b) Uygun olmad??? halde CE uygunluk i?areti ta??yan bir asansr veya gvenlik aksam? iin Bakanl?k, i?areti ili?tirene kar?? gerekli tedbirleri al?r ve konu hakk?nda Mste?arl?k arac?l??? ile Komisyona bilgi verir.

c) Asansr monte eden ile binan?n veya in?aat?n sorumlusu ki?i birbirleri ile srekli irtibat halinde olarak gerekli bilgi al?? veri?ini sa?lamal? ve asansrn iyi al??mas?n? ve gvenlikli kullan?m?n? sa?lamak iin gerekli tedbirleri almal?d?r.

) Asansr monte eden, asansrn al??mas? ve gvenli?i iin asansr bo?lu?unda gerekenin d???nda boru tesisat?, elektrik tesisat? veya ba?ka bir donan?m?n olmamas?n? sa?layacak tm gerekli tedbirleri almal?d?r.

d) Bu Ynetmeli?in 10 uncu maddesinin birinci f?kras? ve bu maddenin (c) ve () bentleri hkmleri sakl? kalmak zere, asansrlerin bu Ynetmelikte belirtilmeyen bir ?ekilde de?i?tirilmesi niteli?inde olmamak kayd?yla, bu Ynetmelik hkmleri, sz konusu asansrler hizmete girdi?inde veya kullan?ld???nda ki?ilerin korunmas?n? sa?lamak iin Bakanl???n gerekli grd? ?artlar? bu Ynetmeli?e uygun olarak koyma yetkilerini etkilemez.


YED?NC? BLM

e?itli ve Son Hkmler

Bildirimler

MADDE 14

(1) Bu Ynetmelik hkmleri gere?ince, herhangi bir asansre veya gvenlik aksam?na 9 uncu ve 13 nc maddelerle getirilen her trl s?n?rlama, yasaklama ve tedbirler, bunlar?n al?nmas?n? gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanl?ka en k?sa sre iinde ilgili taraflara ve Mste?arl?k arac?l??? ile Komisyona ve Avrupa Birli?i yesi lkelere bildirilir.

Gizlilik

MADDE 15

(1) Bakanl?k, onaylanm?? kurulu? ve bu Ynetmeli?in uygulanmas?na kat?lan btn taraflar, grevlerini yerine getirmeleri s?ras?nda temin ettikleri btn bilgilerin gizlili?ini sa?lar.

Ayk?r? davran??larda uygulanacak hkmler

MADDE 16

(1) Bu Ynetmelik hkmlerine ayk?r? davran??ta bulunanlara 4703 say?l? Kanun hkmleri uygulan?r. 4703 say?l? Kanunda retici tan?m?na dahil olanlara rnlerin gvenli?i iin getirilen ykmllkler sakl? olup bu Ynetmelik sz geen ykmllklere istisna getirmez.

Ulusal daimi komite

MADDE 17

(1) Gerekti?inde bu Ynetmeli?in kendine mahsus uygulama ve yrtmesi iin, Bakanl?k e?gdmnde ilgili kamu ve zel sektr temsilcilerinden olu?an bir Ulusal Daimi Komite olu?turulur.

Dzenlemeler

MADDE 18

(1) Bakanl?k, bu Ynetmeli?in uygulanmas? ile ilgili olarak gerekli alt dzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Yrrlkten kald?r?lan mevzuat

MADDE 19

(1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 say?l? Resm Gazete'de yay?mlanan Asansr Ynetmeli?inin (95/16/AT) 1 ila 13 nc maddeleri (13 nc madde dahil), 27 ila 32 nci maddeleri (32 nci madde dahil), geici 1 inci maddesi ve ekleri yrrlkten kald?r?lm??t?r.

(2) 15/2/2003 tarihli ve 25021 say?l? Resm Gazete'de yay?mlanan Asansr Ynetmeli?inin (95/16/AT) yrrlkten kald?r?lan hkmlerine di?er dzenlemelerde yap?lan at?flar, bu Ynetmeli?in ilgili hkmlerine yap?lm?? say?l?r.

Yrrlk

MADDE 20

(1) Bu Ynetmelik yay?m? tarihinde yrrl?e girer.

Yrtme

MADDE 21

(1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sanayi ve Ticaret Bakan? yrtr.

Ek I


ASANSR VE GVENL?K AKSAMININ TASARIMI VE YAPIMI ?LE ?LG?L?

TEMEL SA?LIK VE GVENL?K GEREKLER?


1. Temel sa?l?k ve gvenlik gerekleri alt?ndaki zorunluluklar, ancak asansr monte eden veya gvenlik aksam? imal eden taraf?ndan planlanan ?ekilde kullan?ld??? takdirde, asansr veya gvenlik aksam?n?n sz konusu tehlikeye maruz kalaca?? durumlarda uygulan?r.

2. Bu Ynetmeli?in ihtiva etti?i temel sa?l?k ve gvenlik gerekleri zorunludur. Ancak, hali haz?rda tekni?in mevcut durumuyla, bunlar?n ortaya koydu?u hedeflere ula??lamayabilir. Bu gibi durumlarda, mmkn oldu?u kadar geni? lde, asansr veya gvenlik aksam? bu hedeflere yak?n bir ?ekilde tasarlanmal? ve yap?lmal?d?r.

3. Gvenlik aksam? imalat?s? ve asansr monte eden, kendi asansrlerine uygulanan btn her ?eyi belirlemek ve monte amac?yla tehlikeleri de?erlendirme zorunlulu?u alt?ndad?r. Bu de?erlendirmeyi dikkate alarak bunlar tasarlanmal? ve yap?lmal?d?r.

4. Bu Ynetmelik kapsam?nda yer almayan ve 8/9/2002 tarihli ve 24870 say?l? Resm Gazete'de yay?mlanan Yap? Malzemeleri Ynetmeli?i (89/106/AT) kapsam?ndaki temel gerekler asansrler iin geerlidir.

1. GENEL

1.1. Bu ek kapsam?nda olmayan muhtemel bir tehlike durumunda 30/12/2006 tarihli ve 26392 say?l? Resm Gazete'de yay?mlanan Makina Emniyeti Ynetmeli?inin (98/37/AT) Ek I'indeki 1.1.2 numaral? paragraf?nda belirtilen temel sa?l?k ve gvenlik gerekleri uygulan?r.

1.2. Kabin

Kabin, azami ki?i say?s? ve monte eden taraf?ndan tespit edilen asansrn beyan ykne kar?? gelen yer ve mukavemeti sa?layacak ?ekilde tasarlanmal? ve monte edilmelidir.

?nsan ta??nmas? amalanan asansrlerde, boyutlar? elverdi?i takdirde, kabin kendi yap?sal zelliklerinin engelli insanlar?n ula??m ve kullan?m?n? engellemeyece?i veya k?s?tlamayaca?? ?ekilde ve bunlar?n kullan?m?n? sa?layacak ?ekilde planlanan de?i?ikliklere izin verecek ?ekilde tasarlanmal? ve monte edilmelidir.

1.3. As?lma ?ekilleri ve destek ?ekilleri

Kabinin as?lma ve/veya destek ?ekilleri, bunlar?n ba?lant?lar? ve di?er u paralar?, kullan?m ?artlar?n?, kullan?lan malzemeyi ve imalat ?artlar?n? dikkate almak suretiyle, yeterli bir seviyede toplam gvenli?i temin etmek ve kabinin d?me riskini asgariye indirmek zere tasarlanmal? ve monte edilmelidir.

Kabini asmak iin halatlar veya zincirler kullan?ld??? takdirde, her birinin ayr? tutturma noktas? olan en az?ndan iki ba??ms?z halat veya zincir bulunmal?d?r. Bu gibi halat veya zincirlerin, sabitlemek veya evrim olu?turmak iin gerekli olmad??? srece, hibir ba?lant? veya ek yerlerinin olmamas? gerekir.

1.4. Yklemenin kontrol (a??r? h?z dahil)

1.4.1. Asansrler, hesaplanan yk a??ld???nda normal al??mas?n? nleyecek ?ekilde tasarlanmal?, imal edilmeli ve montaj? yap?lmal?d?r.

1.4.2. Asansrler bir a??r? h?z s?n?rlay?c? cihaz ile tehiz edilmelidir.

Bu gerekler, a??r? h?z nleyici hareket sistemli olarak tasarlanan asansrlere uygulanmaz.

1.4.3. H?zl? asansrler h?z izleyici ve h?z s?n?rlay?c? gere ile tehiz edilmelidir.